ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

Ondernemingsgegevens:
xbikes-shop.be
Bikecenter bvba
Gentsesteenweg 130 9240 Zele
BE 0870.212.536
0494 80 49 60

________________________________________
 

Let op dit is een webshop op voorraad wil zeggen dat wij de producten binnen de bepaalde termijn vermeld in de voorwaarden leveren normaal is dit tussen 2 en 8 werkdagen

99% van de aangeboden producten zijn ook op voorraad in de winkel en kunnen ook daar bekeken en aangekocht worden .

De voorraad indicatie is 99% juist echter wanneer een laatste stuk in de winkel is verkocht kan dit nog op voorraad staan terwijl dit uitverkocht is.

Xbikes-shop is onze webshop Bikecenter bvba onze winkel 99% van de producten op onze shop zijn ook aanwezig in de winkel in voorraad op de webshop is geen garantie dat dit ook op elk moment aanwezig is in onze winkel.

Artikel 1: Algemene bepalingen

De webwinkel van xbikes-shop.be, een online fiets en fietsonderdelen shop met maatschappelijke zetel teGentsesteenweg 130 9240 Zele , biedt klanten de mogelijkheid om fietsen en fietstoebehoren online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het online assortiment en elke aankoop die de klant online plaatst bij xbikes-shop.be

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Iedere gebruiker die een aankoop wenst te verrichten bevestigt handelingsbevoegd te zijn. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de Site. Het raadplegen van de Site en de diensten die er worden aangeboden vallen onder de bevoegdheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
Die wettelijke vertegenwoordiger dient onderhavige bepalingen na te leven.
 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze winkel.
xbikes-shop.be is wat de juistheid, actualiteit of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. xbikes-shop.be is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt xbikes-shop.be zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

Mondelinge toezeggingen verbinden xbikes-shop.be slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van xbikes-shop.be gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

xbikes-shop.be kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

In het kader van de regels van de koop op afstand zal xbikes-shop.be bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Aan de leveringsplicht van xbikes-shop.be zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door xbikes-shop.be geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en is onderhevig aan de actualiteit van de voorraad. Na verificatie van de voorraad en de mogelijkheid tot levering ontvangt de klant een expliciete bevestiging van zijn order in geval de desbetreffende artikelen nog voorradig zijn.

xbikes-shop.be is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Online bestellingen kunnen geweigerd worden indien het product niet meer beschikbaar is. De klant zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.
 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de ‘bestelbutton’ te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van xbikes-shop.be voor zover de bestelling kan worden aanvaard (cfr. art. 3). De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverplaats of kunnen bij xbikes Gentsesteenweg 130 9240 Zele worden afgehaald.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via kredietkaart
- via bankkaart
- via overschrijving
- via zijn persoonlijke Paypal account
 

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van xbikes-shop.be
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Fietsshopping.be te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
 

Artikel 6: Garantie

xbikes-shop.be garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

De garantietermijn van xbikes-shop.be komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. xbikes-shop.be is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan xbikes-shop.be) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan xbikes-shop.be Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan xbikes-shop schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Indien klachten van de afnemer door xbikes-shop.be gegrond worden bevonden, zal xbikes-shop.be naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen.
Iedere aansprakelijkheid van xbikes-shop.bevoor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantendienst .

Controleer de verpakking alvorens voor ontvangst af te tekenen wanneer deze uiterlijke kentekenen van beschadiging vertonen aanvaart deze niet .

 

Artikel 7: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aanGentsesteenweg 130 9240 Zele  (België). De rechtstreekse kosten voor het terugzenden naar xbikes-shop.be door de consument vallen volledig ten laste van de consument, tenzij de consument kan aantonen dat het geleverde product niet in overeenstemming zou zijn met de beschrijving van het aanbod.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- goederen die volgens de wensen van de consument vervaardigd werden of voor hem werden gepersonaliseerd, zoals
- verkeerd gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
Gelieve geen goederen aan te nemen met beschadigde verpakking, weiger ieder beschadigd pakket ! Stuur ons na de weigering direct een email en indien mogelijk neem een foto van het beschadigde pakket en stuur deze mee in de email.
Indien u een beschadigd pakket aanneemt kunnen wij dit niet meer aanzien als transportschade.
 

Artikel 8: Privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (vb. via gebruik van cookies, hetgeen korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen).

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.De klant is zelf verantwoordelijk voor het garanderen van de vertrouwelijkheid van zijn logingegevens en paswoord.

xbikes-shop.be houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op cube-fietsen@gmail.com
 

Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door xbikes-shop.be om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 

Artikel 10: Klantendienst

De klantendienst is tijdens kantooruren bereikbaar op het telefoonnummer 052 45 06 73, via e-mail op cubefietsen@gmail.com of per post op het volgende adres Bikecenter bvba Gentsesteenweg 130 9240 Zele

Wij nemen zo snel mogelijk met u contact!
 

Artikel 11: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Xbikes-shop. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

xbikes-shop.be kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.
 

Artikel 12: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Artikel 13: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.
 

Artikel 14: Algemene bepalingen

Deze site is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de gebruiker over de activiteiten van de verkoper.

De verkoper heeft m.b.t. de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

xbikes-shop.be stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site op ieder ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. De verkoper heeft echter op ieder ogenblik het recht de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

xbikes-shop.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meerbepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien. xbikes-shop.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade.

xbikes-shop.be is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de artikelen of bij staking.
 

Artikel 15: Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van xbikes-shop.be, zowel de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten, merken of brevetten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom vanxbikes-shop.be

Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze site verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van xbikes-shop.be

BIJLAGE 5. 
 
AFZONDERLIJK HERROEPINGSFORMULIER OM DE UITOEFENING VAN HET RECHT VAN HERROEPING TE VERGEMAKKELIJKEN 
 
 
Herroepingsrecht 
 
De consument heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 
 
De termijn gedurende welke het herroepingsrecht bestaat, vangt aan op ………………………… (in te vullen door de handelaar alvorens bij het formulier aan de consument verstrekt). 
 
Indien de consument dit formulier niet heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument dit formulier heeft ontvangen, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na één jaar en 14 kalenderdagen. 
 
Indien de consument niet alle vereiste informatie heeft ontvangen vangt de herroepingstermijn aan op het moment dat de consument over die volledige informatie beschikt, waarna hij evenwel in alle gevallen verstreken is na 3 maanden en 14 kalenderdagen. 
 
Om het herroepingsrecht uit te oefenen zendt de consument de handelaar met gebruikmaking van onderstaande naam en adres een kennisgeving op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld schriftelijk per post of e-mail). De consument kan het formulier gebruiken, maar is hiertoe niet verplicht. 
 
Een consument die het recht van herroeping uitoefent, kunnen geen kosten worden aangerekend. 
 
In aanvulling op het herroepingsrecht kunnen er consumentenrechten uit hoofde van het nationale verbintenissenrecht bestaan (bijvoorbeeld beëindiging van de overeenkomst indien bepaalde informatie niet werd verstrekt). 
 
Verbod op vooruitbetalingen 
 
Tijdens de herroepingstermijn is iedere vorm van vooruitbetaling door de consument verboden. Dit verbod betreft iedere vorm van vergoeding, zoals het doen van een aanbetaling, verstrekking van garanties, het reserveren van geld op een rekening, uitdrukkelijke schuldbekentenis en dergelijke. 
 
Naast betalingen aan de handelaar vallen ook betalingen aan derden onder dit verbod. 
 
 

 
Kennisgeving van herroeping 
 
 
Aan …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………. (naam en adres van de handelaar) (*): 
Ik/Wij (**) geef/geven hierbij te kennen dat ik/wij (**) de overeenkomst herroepen. 
Datum sluiting overeenkomst (*): ………………………………………………………….. 
Na(a)m(en) van de consument(en)) (***): …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Adres(sen) van de consument(en) (***): 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
Handtekening(en) van de consument(en) (alleen indien op papier wordt kennisgegeven) (***): 
 
 
Datum (***): 
 
(*) In te vullen door de handelaar alvorens hij het formulier aan de consument verstrekt (**) Schrappen waar nodig (***) In te vullen door de consument(en) bij gebruik van dit formulier voor herroeping van de overeenkomst 
 
 
Bevestiging van de ontvangst van informatie: 
 
Handtekening van de consument: